Samarbeidspartnere

Powered by Telemark er et samarbeid mellom offentlige og private aktører i telemarksregionen. Klikk på bedriftene under for å lese mer om hver av dem.

Vi skal skape verdier med fokus på bærekraftige beslutninger med omtanke for miljø og samfunn, kunder, eiere og medarbeidere.  Vi skal gjøre vårt ytterste for at våre kunder når sine mål og drømmer og vi skal som bank ha et sterkt samfunnsengasjement for å gjøre Telemark til et enda bedre sted å etablere seg. Vårt engasjement skal være med på å bidra til et bedre liv i vår region!  Vi har et brennende engasjement for bankfaget, for din økonomiske hverdag og vårt lokalsamfunn.  

Heia Telemark! 

 

INEOS er et internasjonalt kjemiselskap med fabrikksteder i 26 land og har omlag 22 000 medarbeidere. Til sammen har INEOS-bedriftene i Grenland omlag 650 ansatte, og selskapene omsetter for ca.3,7 milliarder. 

Ved INEOS Rafnes produseres råvaregassene etylen og propylen basert på etangass. Dette videreforedles hovedsakelig til plastråvarer som INOVYN og INEOS Bamble fremstiller. Mer enn 95% av produksjonen eksporteres og typiske anvendelser er matvareemballasje, medisinsk- og farmasøytisk produkter, plastrør for distribusjon av rent vann, kabelisolasjon for data og energi- transport og mykere plastprodukter som f.eks. gulvbelegg.  

INEOS arbeider aktivt innen sirkulær økonomi og har flere utviklings prosjekter innen resirkulering og materialgjenvinning av plast. 

 

Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette. En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak Energi eier betydelige andeler i Skagerak Naturgass, Fjordkraft og Laugstol.

 

Bratsberg Gruppen er et privat eiet konsern som driver utvikling av nærings- og boligprosjekter samt utleie og drift av egne næringseiendommer. Vår visjon er å være en kreativ og nyskapende utvikler på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i.

Bratsberg Gruppen har i de senere årene utviklet flere næringsparker og sentrale byområder i Skien og Porsgrunn, og er også engasjert i større utviklingsprosjekter bl.a. i Vestfold. Selskapets byprosjekter har bidratt til fornyelse og utbygging av nye bydeler, og selskapet har fått pris for god byggeskikk.

Vi setter vår kunnskap inn på å finne løsninger som er gode over lang tid, møter dagens og morgendagens utfordringer og som skaper verdier for våre leietakere.

Herøya Industripark dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.

Herøya Industripark AS er parkens vertskap. Selskapet forvalter, drifter og utvikler parken.

Les mer her.

ViG er grenlandskommunenes næringsselskap. Vårt mandat er å bidra til økt antall arbeidsplasser gjennom regionalt næringsarbeid. ViG driver Startopp Grenland, som er et tilbud til gründere og idehavere. Tilbudet omfatter kompetanse, møteplasser og finansiering. Bedriftsattrahering er et annet innsatsområde. Det skjer gjennom profesjonelt mottak av henvendelser om investeringer og etableringer i Grenland, og styrking av regionens konkurransekraft på utvalgte områder. ViG leder flere prosjekter. Powered by Telemark er ett av dem. Godskonsept Vestfold og Telemark er et annet. Målet med sistnevnte prosjekt er å få godstransport over fra vei til bane. 

Vekst i Grenland

Gassnova ble opprettet av myndighetene i 2005 for å fremme teknologiutvikling og kompetansebygging for fangst og lagring av CO2 (CCS),og er Regjeringens nærmeste rådgiver på dette feltet. Gassnova administrerer forsknings- og teknologiutvikling via CLIMT-programmet og sørger for testing og demonstrasjon av CCS-teknologi ved Teknologisenter Mongstad (TCM). Gassnova koordinerer det pågående arbeidet med et fullskala fangst- og lagringsprosjekt, som inkluderer demonstrasjonsanlegg ved Fortum Oslo Varmes fjernvarmeanlegg på Klemetsrud i Oslo og ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Gassnova har evaluert potensial for gevinstrealisering og har gitt anbefalinger til Regjeringen, som har ambisjoner om å fremme forslag om finansiering av ett eller to CCS-prosjekter i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet høsten 2020. 

Foreningen skal ivareta og fremme medlemmenes interesser på ulike arenaer:

  • Som kontaktorgan og høringsinstans for Skien og Porsgrunn kommune og andre myndigheter (plan- og reguleringssaker, næringspolitiske saker)
  • Egne initiativ for å få saker på dagsorden (parkeringsforhold, kommunens behandling av næringssaker, infrastrukturspørsmål, lokale skatter)
  • Deltakelse i regionale organisasjoner og foreninger med samme interesser.

Arbeidet skjer gjennom foreningens komiteer og utvalg. Vi legger også stor vekt på direkte kontakt og innspill fra medlemmene. Vi arrangerer månedlige medlemsmøter hvor vi kombinerer innlegg og foredrag om aktuelle temaer med det sosiale knyttet til et felles måltid. En fin måte å treffe andre og knytte kontakter.

Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner organiserer sine havneaktiviteter i et felles interkommunalt havnesamarbeid, som er Grenland Havn IKS. Vi forvalter kommunenes sjøområder i henhold til havne- og farvannsloven, og teller 18 ansatte.

Vårt mål er at Grenland Havn skal videreutvikles som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftige transport.

Vi arbeider for å etablere langsiktige og stabile rammebetingelser for næringslivet der sjøveien er viktig. Dette er helt avgjørende for å kunne tiltrekke seg nye, attraktive bedrifter til regionen vår. Sjøtransport er miljøvennlig transport og moderne havneinfrastruktur er en forutsetning for utvikling av grønn industri.

Porsgrunn Utvikling AS er etablert i 2009 og er 100 % eid av Porsgrunn kommune. Forretningsidéen er erverve og utvikle eiendommer som er viktige for utvikling av Porsgrunn – fortrinnsvis sammen med andre.

Selskapet er en kommersiell aktør, som tilrettelegger for befolkningsvekst ved å aktivt utvikle gode nærings- og boligområder.

Visjonen er å være en:

«aktiv og modig utvikler av næring og bolig»

Aktiv – fordi vi involverer oss og deltar på de arenaene hvor rammebetingelsene besluttes
Modig – fordi vi utfordrer, påvirker og gjennomfører.
Utvikler – fordi vi tilrettelegger arealer og muliggjør utbygging.
Næring og bolig – fordi det gir grunnlag for befolkningsvekst

Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet. Vi har et stort nettverk av filialer der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer. I Grenland er vi representert ved selskapets norske hovedkontor i Porsgrunn og vår filial på industriområdet i Havnevegen i Skien. Sammen kan vi utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for våre kunder. Vi utvikler innovative løsninger som gir merverdi til kunden gjennom gjenvinningskjeden: fra transport og praktisk gjenvinning, inklusiv avfallsrelaterte tjenester som opplæring, rådgivning og rapportering. Med våre løsninger ønsker vi å skape en effektiv og lønnsom avfallsøkonomi, miljønytte og høy sikkerhet for kunden. På denne måten bidrar vi til kundens miljøprofil og konkurranseevne.

ABB i Skien er kommunens største, private arbeidsplass og har rundt 750 medarbeidere. Vi utvikler, produserer, leverer og eksporterer elektroteknisk utstyr til over 80 land for generering og distribusjon av strøm.

Våre løsninger bidrar til grønt skifte og økt bærekraft over hele verden.

Vi er opptatt av mangfold og har rundt 40 nasjonaliteter.

ABB i Skien er en del av den globale ABB-gruppen som gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land.

Sammen om bærekraftig og konkurransedyktig industri

Green Industry Cluster, Norway er en tverrfaglig og frittstående nettverksorganisasjon orienter mot virksomheter i Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore)

I januar 2020 slo industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og Industri Clusteret Grenland seg sammen til Green Industry Cluster Norway.   

Strategiske satsingsområder:

  • Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
    – Bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og grønne teknologiske løsninger i industrien.
  • Forskning, innovasjon og utvikling
  • Kompetanseheving og deling
  • Effektivisering, økt konkurransekraft
  • Synlighet og profilering

NHO Vestfold og NHO Telemark taler bedriftenes sak og gir medlemsservice for bransjer og bedrifter i samarbeid med  NHOs 16 landsforeninger 

Som medlem får du tilgang til økonomiske fordeler knyttet til forsikring, pensjonsordning, kurs og arrangementer i tillegg til advokathjelp og rådgivning en arbeidsgiver kan ha nytte av. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter, og dette kan komme din bedrift til gode i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

Powered by Telemark skal bidra til vekst i regionen. For å få til det, er vi avhengig av at flest mulig engasjerer seg. Vil du være med på laget? Kontakt oss!

Uttalelser fra samarbeidspartnere

Det er mange grunner til å bidra finansielt til prosjektet. For å vise dette spurte vi de som er med i dag om hvorfor de støtter Powered by Telemark. Klikk på filmene under for å se de ulike svarene. 

8

grunner til å være stolt av Telemark